طیف سنج مرئی و ما وراء بنفش

لیست خدمات و دستگاه ها

خدمت اسپکتروفتومتر

طیف سنج مرئی و ما وراء بنفش/ Nano Drop

درباره خدمت:

دستگاه نانودراپ (Nano Drop) در زمینه سنجش حجم های پایین در حوزه اسپکتروفتومتر علوم زیستی، پیشگام شناخته می شود. این دستگاه می تواند با تکیه بر” تکنولوژی هوشمند Acclaro "سنجش کمی و کیفی انواع نمونه های RNA،DNA ، پپتید، پروتئین و شناسایی آلودگی های آنها را تنها با حجم 2-1 میکرولیتر در مدت چند ثانیه انجام داده و نتایج را بصورت OD ,Concentration  و نمودار مقایسه ای ارائه دهد. همچنین نرم افزار مرتبط با دستگاه  این امکان را به کاربر می دهد که خروجی نتایج را به صورت فایل های اکسل و ... تهیه کند و بواسطه آن می توان OD نمونه ها را به صورت تفکیکی در هر طول موج در محدوده 800-200 نانومتر مشاهده نمود.
دستگاه نانو دراپ Nano Drop در حوزه های ژنومیکس، پروتئومیکس، drug discovery، تشخیص مولکولی و bio-manufacturing  به کار می رود.
این آزمایشگاه مجهز به دستگاه Nano drop 2000 ساخت شرکت Thermo Scientificمی باشد.

مشخصات مسئول فنی و کارشناس مسوول و اطلاعات تماس:


شماره تماس  : 02122432020 - داخلی    305
آزمایشگاه مرکزی طیف سنجی مرئی/UV Vis در طبقه دوم پژوهشگاه ابن سینا واقع در دانشگاه شهید بهشتی قرار دارد.
تقویم کاری شنبه تا چهارشنبه ساعت 16-8

تعریف انواع تست هایی که می توان با دستگاه های آزمایشگاه انجام داد.
  • Nucleic acid (Double and single strand DNA / RNA)
  • Micro array
  • UV Vis
  • Protein A280
  • Proteins and labels
  • Protein BCA
  • Protein Lowry
  • Protein Bradford
  • Protein Pierce and Cell cultures
مفاهیم پایه ایی و تکنیکی دستگاه

هر نمونه ای که در آزمایشهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد نیاز به سنجش غلظت دارد. هیچ گاه نمی توان بدون اطلاع از غلظت یک ماده حل شده در یک محلول، اقدام به اعمال هرگونه آزمایشی بر روی آن نمونه کرد. تکنیک اسپکتروفوتومتری یکی از بهترین راه های سنجش غلظت مواد مختلف حل شده در یک حلال می باشد. اساس این تکنیک بر پایه تابش نور تکفام با طول موج مشخص (در محدوده فرابنفش و مرئی) و سپس سنجش میزان جذب نوری توسط محلول می باشد.
دستگاه Nano Drop 2000 تولید کمپانی Thermo ساخت کشور امریکا است و ازلامپ زنون به عنوان منبع نوری و  2048-Element Linear Silicon CCD Array به عنوان دتکتور استفاده میکند . این دستگاه قادر است محدوده وسیعی از طیف ها (190-850 nm) را پوشش دهد و قابلیت اندازه گیری غلظت و کیفیت اسید های نوکلئیک در محدوده 2-3700 ng/ml  بدون نیاز به رقیق سازی نمونه و با دقت جذب نوری 0.003 abs را داراست. همچنین اندازه گیری دانسیته سلولها، اندازه گیری غیر مستقیم غلظت میکس پروتئینی با رسم منحنی استاندارد، تعیین غلظت cy-dye نشاندار شده جهت استفاده در microarray و قابلیت ذخیره سازی اتوماتیک کلیه اندازه گیری ها به تفکیک جذب در هر نانومتر از دیگر مزایای استفاده از این دستگاه است. ضمنا با دارا بودن سیستم مونیتورینگ و عیب یابی یتوان از کیفیت فیزیکی اجزا دستگاه آگاه شد. این دستگاه. همچنین خطایابی از طریق نشانه های هشدار دهنده اطلاعات را میسر می سازد و اطمینان از درستی نتایج را با استفاده از سنسور درونی و آنالیز عکس های دیجیتال فراهم می گرداند.
جدول زیر مقایسه طول موج های اپتیمم بکارگرفته در روش های مختلف را نشان می دهد.

Method Sample spectrum
Nucleic acid 260 nm
UV Visible 190-850 nm
Peptide 205 nm
Protein A280 280 nm
Protein Lowry 650 nm
Protein BCA 562 nm
Protein Bradford 595 nm
Protein Pierce 660 nm
Gold nano particle 520 nm
Cell culture 600 nm
Toxics 490 nm
خدمت اسپکتروفتومتر

طیف سنج مرئی و ما وراء بنفش/ UV-Visible

درباره خدمت:

دستگاه اسپکتروفتومتر UV-Visible  یا طیف سنج مرئی و ماوراء بنفش که گاهی UV نیز نامیده می شود، دستگاهی برای اندازه گیری مقدار یک ماده بر اساس میزان جذب الکترومغناطیسی آن ماده می باشد. در واقع با عبور طول موج‌های مشخصی از انرژی تابشی (نور) از یک آنالیت، غلظت آن در یک محلول تعیین می‌شود. به دلیل تفاوت در ساختار ماده، تعداد و آرایش گروه‌ها، اتمها و مولکولها، نور در طول موج‌های خاص با الگوی طیف مشخص، جذب می‌شوند. بر اساس قانون بیر- لامبرت ‏مقدار نوری که در این طول موج مشخص، جذب می‌شود مستقیماً با غلظت آن نمونه شیمیایی متناسب است. تعیین غلظت مواد، اندازه گیری فعالیت اکثر آنزیم‌ها، تری گلیسیرید، کلسترول، لیپو پروتئین‌ها، قند، کراتینین، اوره و طیف وسیعی از آنالیت‌ها، با کاربردهای بالینی و تحقیقاتی، طیف وسیعی از داروها و بخش گسترده‌ای از متابولیت‌ها با اسپکتروفتومتری قابل سنجش می باشد. بررسی ساختمان مولکولی، شناسائی ترکیبات، مقایسه ساختمان‌ها، یافتن طول موج ماکزیمم جذب از کاربردهای کیفی اسپکتروفتومتری در مسائل تحقیقاتی است.

این آزمایشگاه مجهز به دستگاه UV-Visible- Perkin Elmer-lambda 25 می باشد.

مفاهیم پایه ای و تکنیکی دستگاه در جهت انجام خدمت یا خدمات قابل تعریف

دستگاه اسپکتروفتومترUV-Visible  یا طیف سنج مرئی و ماوراء بنفش که گاهی UV نیز نامیده می شود. دستگاهی برای اندازه گیری مقدار یک ماده بر اساس میزان جذب الکترومغناطیسی آن ماده می باشد. تابش نور در دستگاه با لامپ دوتریوم انجام می گیرد. دستگاه اسپکتروفتومتر برای اندازه گیری کیفی و کمی رنج وسیعی از مواد در زمینه های مختلف علمی و تحقیقاتی مانند  شیمی، بیوشیمی، داروسازی، مواد و محیط زیست بکار می رود.

به طور کلی میزان نور جذب شده در یک ماده در حالت مایع بستگی مستقیم با غلظت آن ماده در مایع دارد. حلال نمونه (معروف به شاهد) معمولاً بدون جذب در نظر گرفته می شود و یا در عمل جذب جزئی آن از جذب کلی (نمونه همراه با حلال) کم می شود. نمونه به همراه حلال معمولاً در یک ظرف شفاف شیشه ای و یا در یک ظرف از جنس کوارتز ریخته شده و در مقابل نور عبوری دستگاه اسپکتروفتومتر قرار می گیرد. این ظرف Cell  یا Cuvette نام دارد. بازه طول موجی قابل اندازه گیری در این دستگاه از nm 190-1100 می باشد. با توجه به اینکه مولکول خاص ممکن است در ناحیه کاملاً مشخصی از بازه طول موجی، نور را جذب نماید، لذا نور تولید شده باید به طول موج های تشکیل دهنده تفکیک شده و قابل تنظیم در ناحیه مشخصی باشد. جهت تکفام نمودن نور در دستگاه اسپکتروفتومتر از منشور یا آینه Grating  استفاده می شود. بخش های طیف سنج ماورا بنفش و مرئی شامل منبع نور، منشور یا آینه Grating ، مونوکروماتور آشکار ساز، دتکتور یا فتودیود، پردازشگر است. در دستگاه طیف سنج مرئی و ماوراء بنفش، بعد از عبور نور از داخل محلول نمونه نور باقیمانده داخل یک آشکار ساز از نوع Photomultiplier و یا Photodiode شده و پس از پردازش کامپیوتری بصورت درصد عبور نور و یا لگاریتم آن با عنوان عدد جذب نور در نمایشگر ظاهر می شود. محاسبات جذب یا عبور نور از قانون بیر- لامبرت پیروی    می کند. اسپکتروفتومتر موجود در این مرکز، دو پرتوئی Double Beam  است که دارای دو پرتو تابیده شده است که همزمان یکی به سمت آشکار ساز می رود و دیگری از داخل نمونه می گذرد و اختلاف بین ایندو محاسبه می شود. از محاسن این سیستم دقت بیشتر در مقایسه با سیستم تک پرتوئی است و از معایب آن پیچیده بودن و قیمت گرانتر است.


مشخصات مسئول فنی و کارشناس مسوول و اطلاعات تماس:


شماره تماس  : 02122432020 - داخلی    305
آزمایشگاه مرکزی طیف سنجی مرئی/UV Vis در طبقه دوم پژوهشگاه ابن سینا واقع در دانشگاه شهید بهشتی قرار دارد.
تقویم کاری شنبه تا چهارشنبه ساعت 16-8


پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا با هدف دستیابی به دانش فنی در زمینه فناوری‌های نوین زیستی از طریق انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی آزمایشگاهی و بالینی، از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرد.

آخرین مطالب بلاگ

دستاوردهای آموزشی

دستاوردهای آموزشی

دستاوردهای آموزشی اخذ موافقت بوردهای تخصصی و هیأت...

دستاوردهای درمانی

دستاوردهای درمانی

دستاوردهای درمانی راه اندازی نخستین کلینیک فوق تخ...

دستاوردهای پژوهشی

دستاوردهای پژوهشی

دستاوردهای پژوهشی ارایه 822 مقاله داخلی و خارجی ا...

تولیدات

تولیدات

دستاوردهای تولیدی تولید موفقیت آمیز انواع آنتی با...

سایر

سایر

سایر دستاوردها 1-احداث پروژه عمرانی مجتمع تحقیقات...

عضویت ها

عضویت ها

عضویت پژوهشگاه در شبکه های تحقیقاتی کشور شبکه سرط...

گالری تصاویر

آمار سایت

ما 88 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

نماد الکترونیکی

جستجو