متقاضیان حائز شرایط اولیه جهت دعوت به مصاحبه 1395

سومین دوره دکتری تخصصی پژوهشی

(سال 1395)

پس از بررسی پرونده های مربوط به متقاضیان سومین فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی پژوهشگاه فن آوریهای نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ـ ابن سینا بر اساس آیین نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، فهرست اولیه متقاضیان دارای صلاحیت عمومی جهت ورود به مرحله مصاحبه حضوری به شرح ذیل اعلام می گردد.

شایان ذکر است اعلام اسامی در این فهرست، به منزله پذیرش این افراد در دورهدکتری تخصصی نبوده و اسامی نهایی پذیرفته شدگان پس از برگزاری مصاحبه حضوری متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

متقاضیان حائز شرایط دعوت به مصاحبه
(به ترتیب حروف الفبا)
جناب آقای علی احمد بیات
سرکار خانم زهرهحیدری
جناب آقای داودمیرزایی

 

«توجه»

زمانمصاحبه 13 مرداد ماه 1395

ساعت مصاحبه هر نفر از طریق حوزهتحصیلات تکمیلی به اطلاع ایشان رسانده خواهد شد

مکان مصاحبه پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا

سایر دوره ها

پس ازبررسی پرونده های مربوط به متقاضیان دومین فراخوان پذیرش دانشجویدکتری تخصصی پژوهشی پژوهشگاه فن آوریهای نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی ـ ابن سینا بر اساس آیین نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، فهرست اولیه متقاضیان دارای صلاحیت عمومی جهت ورود بهمرحله مصاحبه حضوری به شرح ذیل اعلام می گردد.

شایانذکر است اعلام اسامی در این فهرست، به منزله پذیرش این افراد در دورهدکتری تخصصی نبوده و اسامی نهایی پذیرفته شدگان پس از برگزاری مصاحبهحضوری متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

متقاضیان حائز شرایط دعوت به مصاحبه
(به ترتیب حروف الفبا)
جناب آقای سعید آزادی
سرکار خانم مرسدهتاجبخش
سرکار خانم مریم توفیقینیاکی
سرکار خانم سولمازخسروی
سرکار خانم مهسادربندی
سرکار خانم سارادربندی
سرکار خانم الهامسرحدی
جناب آقای علیسرزعیم
سرکار خانم پردیسسعیدی
سرکار خانم سیدهمریم شرفی
جناب آقای حمید شهبازمحمدی
سرکار خانم مریمصالحی
سرکار خانم سپیدهصفایی
سرکار خانم سیده هانیهعلم الهدی
سرکار خانم زهرا علیپور
سرکار خانم مریمفرهمند
جناب آقای محمدهادیفکور
سرکار خانم گوهرمحمدی
جناب آقای سیداحمدرضامحمودی
جناب آقای جعفرمحمودیان
جناب آقای ابراهیممیرزادگان
سرکار خانم فاطمه واثقرحیم پور

 

«توجه»

زمان مصاحبه 21 مهر ماه1391

ساعت مصاحبه هر نفر از طریق حوزهتحصیلات تکمیلی به اطلاع ایشان رسانده خواهد شد

مکان مصاحبه پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا

پس از بررسی پرونده های مربوط بهمتقاضیان اولین فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی پژوهشگاه فنآوریهای نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ـ ابن سینا بر اساس آیین نامهمصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فهرست اولیه متقاضیان دارایصلاحیت عمومی جهت ورود به مرحله مصاحبه حضوری به شرح ذیل اعلام میگردد.

شایان ذکر است اعلام اسامی در اینفهرست، به منزله پذیرش این افراد در دوره دکتری تخصصی نبوده و اسامینهایی پذیرفته شدگان پس از برگزاری مصاحبه حضوری متعاقباً اعلام خواهدشد.

 

متقاضیان حائز شرایط دعوت به مصاحبه
(به ترتیب حروف الفبا)
سرکار خانم الهه تکیه
سرکار خانم حمیدهثمری جهرمی
سرکار خانم مهنازحیدری
سرکار خانم شیلا جلالپور
سرکار خانم فاطمهجهانسوز
جناب آقای رضاراستمنش
جناب آقای بهنامراستی
جناب آقای علیرضازرین آرا
سرکار خانم سیدهفاطمه شامخی
جناب آقای حمیدشهبازی محمدی
سرکار خانم اکرمعسلی
جناب آقای پدرام عظیمزاده
جناب آقای سعیدفتحی
سرکار خانم فاطمهفرحی
جناب آقای سعید قربانزاده
سرکار خانم فرزانهکاشفی
سرکار خانم معصومهکاظمی
سرکار خانم کیاندختکیانی
سرکار خانم فریباگلچین فر
سرکار خانم مریممهرآور

 

«توجه»

زمان مصاحبه 30 دی ماه1390

ساعت مصاحبه هر نفر از طریق حوزهتحصیلات تکمیلی به اطلاع ایشان رسانده خواهد شد

مکان مصاحبه پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی - ابن سینا


پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا با هدف دستیابی به دانش فنی در زمینه فناوری‌های نوین زیستی از طریق انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی آزمایشگاهی و بالینی، از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرد.

آخرین مطالب بلاگ

دستاوردهای آموزشی

دستاوردهای آموزشی

دستاوردهای آموزشی اخذ موافقت بوردهای تخصصی و هیأت...

دستاوردهای درمانی

دستاوردهای درمانی

دستاوردهای درمانی راه اندازی نخستین کلینیک فوق تخ...

دستاوردهای پژوهشی

دستاوردهای پژوهشی

دستاوردهای پژوهشی ارایه 822 مقاله داخلی و خارجی ا...

تولیدات

تولیدات

دستاوردهای تولیدی تولید موفقیت آمیز انواع آنتی با...

سایر

سایر

سایر دستاوردها 1-احداث پروژه عمرانی مجتمع تحقیقات...

عضویت ها

عضویت ها

عضویت پژوهشگاه در شبکه های تحقیقاتی کشور شبکه سرط...

گالری تصاویر

آمار سایت

ما 81 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم