عنوان کارگاه آموزشیاز تاریختا تاریخ
تازه های باروری و ناباروری 30/02/1401 30/02/1401
تغذیه در پیشگیری و درمان ناباروری مردان از سلول تا جامعه 25/02/1401 25/02/1401
خود ایمنی تیروئید در بارداری 20/02/1401 20/02/1401
کنترل بارداری و سلامت زنان در مطب پزشک عمومی 18/02/1401 18/02/1401
دیابت و بارداری 07/02/1401 07/02/1401
عمل جراحی زنده میومکتومی لاپاراسکوپی( همراه با بستن شریان رحمی دو طرف جهت هموستاز) 06/02/1401 06/02/1401
جراحیهای لاپاراسکوپی میومکتومی 06/02/1401 06/02/1401
ارزیابی اولیه زوج نابارور 05/02/1401 05/02/1401
ترانسپورترها سدیم و فسفات و مسیرهای دخیل در سرطان 29/01/1401 29/01/1401
لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی ترمیم نقض محل اسکار سزارین 29/01/1401 29/01/1401
حفظ باروری 28/01/1401 28/01/1401
تازه های باروری و ناباروری 26/01/1401 26/01/1401
لاپاراسکوپی اندومتریوز در محل اسکار سزارین 24/01/1401 24/01/1401
روش های پیشرفته انتخاب اسپرم در تکنیک های کمک باروری 22/01/1401 22/01/1401
جایگاه پزشک عمومی در ارجاع بیماران سلامت جنسی 21/01/1401 21/01/1401
تازه های باروری و ناباروری 20/12/1400 20/12/1400
سلامت جنسی در بارداری و بعد از زایمان 04/12/1400 04/12/1400
بررسی و درمان علل ناباروری زنانه 03/12/1400 03/12/1400
الزام پزشکان به گزارش دهی 02/12/1400 02/12/1400
تازه های باروری و ناباروری 22/11/1400 22/11/1400
چهارمین کنگره جراحی های کم تهاجمی زنان و اندومتریوز_درمان اندومتریوز 15/11/1400 15/11/1400
چهارمین کنگره جراحی های کم تهاجمی زنان و اندومتریوز_تالار اصلی 4-روز چهارم 15/11/1400 15/11/1400
چهارمین کنگره جراحی های کم تهاجمی زنان و اندومتریوز_تالار فرعی اول روز چهارم 15/11/1400 15/11/1400
چهارمین کنگره جراحی های کم تهاجمی زنان و اندومتریوز_تالار فرعی دوم روز چهارم 15/11/1400 15/11/1400
چهارمین کنگره جراحی های کم تهاجمی زنان و اندومتریوز_راهنمایی گام به گام و ارزیابی سونوگرافی اندومتریوز 15/11/1400 15/11/1400
چهارمین کنگره جراحی های کم تهاجمی زنان و اندومتریوز_درمان میوم در بیماران نابارور 15/11/1400 15/11/1400
چهارمین کنگره جراحی های کم تهاجمی زنان و اندومتریوز-میومکتومی لاپاراسکوپی و سوچورینگ 15/11/1400 15/11/1400
چهارمین کنگره جراحی های کم تهاجمی زنان و اندومتریوز_تالار فرعی سوم روز چهارم 15/11/1400 15/11/1400
چهارمین کنگره جراحی های کم تهاجمی زنان و اندومتریوز_تالار فرعی سوم - روز سوم 14/11/1400 14/11/1400
چهارمین کنگره جراحی های کم تهاجمی زنان و اندومتریوز_تالار اصلی 3-روز سوم 14/11/1400 14/11/1400
چهارمین کنگره جراحی های کم تهاجمی زنان و اندومتریوز_تالار فرعی اول-روز سوم 14/11/1400 14/11/1400
چهارمین کنگره جراحی های کم تهاجمی زنان و اندومتریوز(نکات کاربردی هیسترکتومی لاپاراسکوپی) 14/11/1400 14/11/1400
چهارمین کنگره جراحی های کم تهاجمی زنان و اندومتریوز_تالار فرعی دوم-روز سوم 14/11/1400 14/11/1400
چهارمین کنگره جراحی های کم تهاجمی زنان و اندومتریوز(چالشهای اعمال جراحی در اندومتریوز از بیهوشی تا post up بیماران) 14/11/1400 14/11/1400
چهارمین کنگره جراحی های کم تهاجمی زنان و اندومتریوز(آموزش لاپاراسکوپی) 14/11/1400 14/11/1400
چهارمین کنگره جراحی های کم تهاجمی زنان و اندومتریوز(درمان های جراحی اندومتریوز شکم و لگن) 14/11/1400 14/11/1400
چهارمین کنگره جراحی های کم تهاجمی زنان و اندومتریوز(جراحی های لاپاراسکوپی در اندومتریوز) 08/11/1400 08/11/1400
چهارمین کنگره جراحی های کم تهاجمی زنان و اندومتریوز(جنبه های ایمونولوژیکی در اندومتریوز) 08/11/1400 08/11/1400
چهارمین کنگره جراحی های کم تهاجمی زنان و اندومتریوز_تالار فرعی سوم - روز دوم 08/11/1400 08/11/1400
چهارمین کنگره جراحی های کم تهاجمی زنان و اندومتریوز_تالارفرعی اول-روز دوم 08/11/1400 08/11/1400
12345678910...