دفتر ايمنی زيستی و سلامت

دکتر زهره محمدیمدیر دفتر

خط مشی دفتر ایمنی زیستی و سلامت پژوهشگاه:

رویکرد اساسی دفتر ایمنی زیستی و سلامت پژوهشگاه ابن سینا شامل ایجاد محیط کار ایمن برای همکاران صیانت از محیط زیست در محدوده مربوط به فعالیت پژوهشگاه و نیز ارتقاء سطح سلامت افراد از طریق استقرار و اجرای سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) می باشد. لذا این دفتر جهت پیاده سازی سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست در جهت جلب مشارکت کلیه كاركنان در اجراي برنامه هاي مربوطه كه شامل تبعيت كامل از تمامي قوانين و دستورالعملهای ايمني، بهداشت و محيط زيست و انجام كارها بصورت مسئولانه و نیز تنظیم فعاليت‌ها با توجه به اصول ايمني، بهداشت و محيط زيست می باشد، همواره تلاش می نماید.

کارشناس: لیلا حدادی

وظایف

وظایف دفتر ایمنی زیستی و سلامت در جهت تحقق اهداف پیش گفته شامل:

 • شناسایی ، ارزیابی و کنترل کلیه مخاطرات بهداشتی ، ایمنی و محیط زیست در محیط کار و پژوهش.
 • برنامه‌ريزي و اقدام مناسب در جهت پيشگيري از مخاطرات بهداشت ، ایمنی و محیط زیست و انجام اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی جهت کاهش ریسکها.
 • افزایش آگاهی ، آموزش و ارتقای سطح فرهنگHSE .
 • تعیین قوانین، الزامات و مقررات مرتبط با HSEو پاسخگویی نسبت به اجرای بهینه و صحیح آنها.
 • کنترل عوامل زیان آور بیولوژیکی و شیمیایی و پیشگیری از آسیب زایی احتمالی آنها.
 • افزایش آگاهی جهت کاهش رفتار ناایمن ، تعیین و تدوین کلیه دستورالعملهای ایمنی و الزام به رعایت آنها در راستای کاهش حوادث خطرزا.
 • دفع اصولی کلیه پسماندها طبق مقررات و تدوین دستور العملهای مربوطه جهت کاهش مخاطرات زیست محیطی.

وظايف مدیر دفتر ایمنی زیستی:

 • استقرار سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE).
 • تدوين و تصويب آیین نامه و دستورالعمل های مرتبط با ايمني زيستي براي گروه‌ها، بخش‌ها، آزمايشگاهها و واحدهاي تابعه پژوهشگاه .
 • ايجاد هماهنگي و بستر سازي جهت اجراي مصوبات ايمني زيستي.
 • تدوين و راه اندازي دوره هاي آموزشي ايمني زيستي براي گروه‌هاي مختلف مانند اساتيد، دانشجويان و كارمندان متناسب با فعاليت‌هاي اجرايي آنها در آزمايشگاه ها و محيط ها‌ي كاري.
 • انجام آزمون ایمنی زیستی با توجه به فعالیت کارکنان .
 • نظارت بر اجراي کلیه مقررات ، آیین نامه ها و دستورالعملها .

وظایف کارشناس دفتر ایمنی زیستی:

 • شناسایی کلیه مخاطرات بهداشتی ، ایمنی ومحیط زیستی.
 • ارائه راهکار جهت کنترل ریسکهای بهداشتی ، ایمنی و محیط زیستی.
 • بازدید دوره ای از کلیه آزمایشگاه های پژوهشگاه و مراکز تابعه و تهیه چک لیستهای مربوطه.
 • تهیه گزارشهای مرتبط با مسائل ایمنی زیستی ، بهداشتی و پیگیری نتایج گزارشات وثبت كليه حوادث و پيگيري تخلفات.
 • تدوین اولیه دستورالعملهای بهداشتی ، ایمنی و محیط زیستی.
 • پیگیری مصوبات ایمنی زیستی.


پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا با هدف دستیابی به دانش فنی در زمینه فناوری‌های نوین زیستی از طریق انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی آزمایشگاهی و بالینی، از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرد.

آخرین مطالب بلاگ

عضویت ها

عضویت ها

در رابطه با نحوه ی تشکیل انواع شرکت و همچنین نحوه...

دستاوردهای آموزشی

دستاوردهای آموزشی

انون،شرکت های تجاری را تحت نظم به خصوصی قرار داده...

دستاوردهای درمانی

دستاوردهای درمانی

ورشکستگی،تصفیه و مرور زمان نحوه تقسیم سود و زیان...

دستاوردهای فرهنگی

دستاوردهای فرهنگی

در این نوع شرکت ها مسئولیت بعضی از شرکا محدود به س...

دستاوردهای پژوهشی

دستاوردهای پژوهشی

شرکت های تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوق...

تولیدات

تولیدات

در انتها خاطر نشان می شویم،ثبت شرکت فکر برتر،به لح...

گالری تصاویر