گروه ایمونوشیمی

گروه پژوهشی ایمونوشیمی

ضرورت تشكیل این گروه به دليل نیاز مبرم پژوهش در جهت تولید آنتی‌بادی منوكلونال و پلی‌كلونال و همچنین، شناسایی ویژگی‌های این آنتی‌بادی‌ها و آنتی‌ژن‌های مربوط به آن‌هاست. در راستای تولید این مواد در بعد تحقیقاتی، ابتدا باید اطلاعات كافی از ساختمان شیمیایی آنتی‌ژن‌ها، نحوة اتصال آن‌ها به سایر مواد بیولوژیك و شیوة استفاده از آن در جهت ايمن‌سازي حیوانات آزمایشگاهی جمع‌آوری و سپس آنتی‌ژن‌های مورد نیاز را از طرق مختلف مثل سنتز، تخلیص، كونژوگاسیون و ... تهیه كرد. پس از تولید آنتی‌بادی‌های منوكلونال و پلی‌كلونال، مجدداً به تحقیقاتي مفصل روی نحوه واكنش آن‌ها، تعیین افینیتی، انتخاب روش تخلیص هر یك، نحوه كونژوگاسیون آنتی‌بادی‌ها با مواد آنزیمی و فلوئورسانس و طراحی بافر و محیط شیمیایی لازم برای حداكثر پایداری آنزیم و آنتی‌بادی نياز است كه همة این تحقیقات از وظایف گروه ایمونوشیمی است. همچنین، تهیة نقشه اپی‌توپی   (Epitope Mapping) مولكول‌های بیولوژیك، از وظایف این گروه است. بطور خلاصه می‌توان گفت كه تهیة آنتی‌ژن و آنتی‌بادی خالص، اتصال آن‌ها به مواد آنزیمی و فلورسانس جهت مصارف گوناگون نظیر سنجش مواد بیولوژیك به صورت كیفی و كمی، تعیین ویژگی‌های یك آنتی‌بادی نظیر افینیتی، تعیین نقشة اپی‌توپی مولكول‌های بیولوژیك، پایدارسازی آنتی‌بادی‌ها و آنتی‌ژن‌ها در محیط‌های مختلف، طراحی آزمون‌های مختلف نظیر الایزا برای اهداف خاص و تعیین شده و به‌كارگیری روش‌های نوین به‌منظور افزایش حساسیت و سرعت انجام تست‌های آزمایشگاهی از این جمله است  .

زمینه و محور فعالیت‌ گروه  : 

 1.  شناسایی بیومارکرهای پروتئینی و تولید فرم طبیعی یا نو ترکیب آنها
 2. به‌كارگیری انواع روش‌های بیوشیمیایی برای به‌دست آوردن فرم خالص هر آنتی‌ژن
 3. تعیین نقشة مولكولی اپی‌توپ‌های آنتی‌ژنی مولكول‌های پروتئینی (Epitope mapping)و سنتز پپتید مورد نظر
 4. تعیین بهترین روش‌ها برای ایمونوژن ساختن مواد گوناگون
 5. تولید آنتی بادی منوکلونال و شبه آنتی بادی ها
 6. پژوهش در یافتن بهترین روش برای تخلیص و تعیین خصوصیات آنتی‌بادی‌های تولید شده
 7. كونژوگاسیون آنتی‌بادی‌ها، آنتی ژن ها و ذرات مغناطیسی بوسیلة مواد مختلف از قبیل آنزیم‌ها، مواد فلوئورسانس و...
 8. انجام تغییرات شیمیایی و آنزیمی بر روی آنتی‌بادی‌ها، به منظور كاربرد آن‌ها در موارد گوناگون
 9. استفاده از آنتی‌بادی‌های اختصاصی تولید شده، به‌منظور سنجش مواد بیولوژیكی
 10. پایدارسازی آنتی‌ژن‌ها و آنتی‌بادی‌ها در محیط‌های مختلف
 11. طراحی كیت‌های الایزا و تشخیص سریع
 12. ایمونوشیمی پیش آگهی سرطان و هدف گیری تومور

 

اعضاء هیات علمی گروه پژوهشی ایمونوشیمی

000


پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا با هدف دستیابی به دانش فنی در زمینه فناوری‌های نوین زیستی از طریق انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی آزمایشگاهی و بالینی، از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرد.

آخرین مطالب بلاگ

عضویت ها

عضویت ها

در رابطه با نحوه ی تشکیل انواع شرکت و همچنین نحوه...

دستاوردهای آموزشی

دستاوردهای آموزشی

انون،شرکت های تجاری را تحت نظم به خصوصی قرار داده...

دستاوردهای درمانی

دستاوردهای درمانی

ورشکستگی،تصفیه و مرور زمان نحوه تقسیم سود و زیان...

دستاوردهای فرهنگی

دستاوردهای فرهنگی

در این نوع شرکت ها مسئولیت بعضی از شرکا محدود به س...

دستاوردهای پژوهشی

دستاوردهای پژوهشی

شرکت های تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوق...

تولیدات

تولیدات

در انتها خاطر نشان می شویم،ثبت شرکت فکر برتر،به لح...

گالری تصاویر