دفتر ارزشیابی و ارتقاء اعضاء هیأت علمی

این دفتر به منظور ارزیابی فعالیت‌های علمی ـ پژوهشی و آموزشی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه تشکیل شده است. به منظور جذب و بهره‌مندی از نیروهای متخصص در پژوهشگاه، کلیه متخصصین که درخواست عضویت هیأت علمی این پژوهشگاه را دارند، یک سال پس از شروع به فعالیت، از نظر فعالیت‌های علمی ـ پژوهشی توسط کمیسیون ارتقاء مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و در صورت کسب امتیازات لازم، می‌توانند درخواست تبدیل وضعیت به عنوان هیأت علمی پیمانی نمایند. این ارزشیابی در مراحل مختلف تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی، رسمی آزمایشی به رسمی قطعی و همچنین مراحل مختلف ارتقاء علمی (مربی به استادیاری، استادیاری به دانشیاری و دانشیاری به استادی) صورت می‌گیرد و نتیجه بررسی کمیسیون پس از تأیید به هیأت ممیزه مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا کمیسیون ارتقاء جهاددانشگاهی جهت صدور حکم مربوط ارسال می‌گردد.

آئین‌نامه‌های مورد استفاده در کمیسیون جهت ارزشیابی و ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی طبق قوانین موجود جهاد دانشگاهی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ ولی در خصوص تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی و پیمانی به رسمی، شیوه‌نامه اجرایی توسط این کمیسیون تهیه شده و به تصویب شورای علمی پژوهشگاه رسیده است که بر اساس آن اقدام می‌گردد.

کارشناس: فاطمه نساجی

حمید حمزه زادهمدیر دفتر ارزشیابی و ارتقاء اعضاء هیأت علمی
دکتر علی صادقی تباردبیر کمیسیون فرعی ارتقاء
دکتر سیدعلی آذینرئیس کمیسیون فرعی ارتقا


پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا با هدف دستیابی به دانش فنی در زمینه فناوری‌های نوین زیستی از طریق انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی آزمایشگاهی و بالینی، از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرد.

آخرین مطالب بلاگ

عضویت ها

عضویت ها

در رابطه با نحوه ی تشکیل انواع شرکت و همچنین نحوه...

دستاوردهای آموزشی

دستاوردهای آموزشی

انون،شرکت های تجاری را تحت نظم به خصوصی قرار داده...

دستاوردهای درمانی

دستاوردهای درمانی

ورشکستگی،تصفیه و مرور زمان نحوه تقسیم سود و زیان...

دستاوردهای فرهنگی

دستاوردهای فرهنگی

در این نوع شرکت ها مسئولیت بعضی از شرکا محدود به س...

دستاوردهای پژوهشی

دستاوردهای پژوهشی

شرکت های تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوق...

تولیدات

تولیدات

در انتها خاطر نشان می شویم،ثبت شرکت فکر برتر،به لح...

گالری تصاویر